அன்னதானம் நடைபெறும் நாட்கள் - 2018

 • 28.01.2018 - ஞாயிறு (Sunday)
 • 25.02.2018 - ஞாயிறு (Sunday)
 • 25.03.2018 - ஞாயிறு (Sunday)
 • 29.04.2018 - ஞாயிறு (Sunday) சித்ரா பௌர்ணமி 108 பால்குட அபிஷேகம் 
 • 27.05.2018 - ஞாயிறு (Sunday)
 • 24.06.2018 - ஞாயிறு (Sunday)
 • 29.07.2018 - ஞாயிறு (Sunday)
 • 19.08.2018 - ஞாயிறு (Sunday) ஆடித் திருவிழா  5-வது வாரம்
 • 30.09.2018 - ஞாயிறு (Sunday)
 • 28.10.2018 - ஞாயிறு (Sunday)
 • 25.11.2018 - ஞாயிறு (Sunday)
 • 30.12.2018 - ஞாயிறு (Sunday)