அருள்வாக்கு / பூஜைகள்

அருள்வாக்கு சொல்லூம் நாட்கள்

  • செவ்வாய்கிழமை (Tuesday)
  • வெள்ளிகிழமை (Friday)
  • ஞாயிறு மற்றும் அமாவாசை (Sunday and New Moon dates)